### clique\_getSnapshot 检索给定块上所有集团状态的快照。 | 命令方式 | 调用方法 | | --- | --- | | Console| `clique.getSnapshot(blockNumber)` | | RPC | `{"method": "clique_getSnapsnot", "params": [blockNumber]}` | 例: ~~~ > clique.getSnapshot(5463755) { hash: "0x018194fc50ca62d973e2f85cffef1e6811278ffd2040a4460537f8dbec3d5efc", number: 5463755, recents: { 5463752: "0x42eb768f2244c8811c63729a21a3569731535f06", 5463753: "0x6635f83421bf059cd8111f180f0727128685bae4", 5463754: "0x7ffc57839b00206d1ad20c69a1981b489f772031", 5463755: "0xb279182d99e65703f0076e4812653aab85fca0f0" }, signers: { 0x42eb768f2244c8811c63729a21a3569731535f06: {}, 0x6635f83421bf059cd8111f180f0727128685bae4: {}, 0x7ffc57839b00206d1ad20c69a1981b489f772031: {}, 0xb279182d99e65703f0076e4812653aab85fca0f0: {}, 0xd6ae8250b8348c94847280928c79fb3b63ca453e: {}, 0xda35dee8eddeaa556e4c26268463e26fb91ff74f: {}, 0xfc18cbc391de84dbd87db83b20935d3e89f5dd91: {} }, tally: {}, votes: [] } ~~~ ### clique\_getSnapshotAtHash 检索给定块上的状态快照。 | 命令方式 | 调用方法 | | --- | --- | | Console | `clique.getSnapshotAtHash(blockHash)` | | RPC | `{"method": "clique_getSnapshotAtHash", "params": [blockHash]}` | ### clique\_getSigners 检索指定块上的授权签署者列表。 | 命令方式 | 调用方法 | | --- | --- | | Console | `clique.getSigners(blockNumber)` | | RPC | `{"method": "clique_getSigners", "params": [blockNumber]}` | ### clique\_proposals 返回节点正在投票的当前投标。 | 命令方式 | 调用方法 | | --- | --- | | Console | `clique.proposals()` | | RPC | `{"method": "clique_proposals", "params": []}` | ### clique\_propose 添加签名者将尝试推送的新授权提议。如果`auth`参数为true,则本地签名者对给定地址进行投票,以将其包括在授权签名者集中。如果`auth`设置为`false`,则投票反对该地址。 | 命令方式 | 调用方法 | | --- | --- | | Console | `clique.propose(address, auth)` | | RPC | `{"method": "clique_propose", "params": [address, auth]}` | ### clique\_discard 此方法删除当前正在运行的投标。签名者将不会对该地址再投票(赞成或反对)。 | 命令方式 | 调用方法 | | --- | --- | | Console | `clique.discard(address)` | | RPC | `{"method": "clique_discard", "params": [address]}` | ### clique\_status 这是一种调试方法,可返回有关最后64个块的签名者活动的统计信息。返回的对象包含以下字段: * `inturnPercent`:依次签名的块百分比 * `sealerActivity`:包含签名者地址及其签名的块数的对象 * `numBlocks`:分析的块数 | 命令方式 | 调用方法 | | --- | --- | | Console | `clique.status()` | | RPC | `{"method": "clique_status", "params": [}` | 例: ~~~ > clique.status() { inturnPercent: 100, numBlocks: 64, sealerActivity: { 0x42eb768f2244c8811c63729a21a3569731535f06: 9, 0x6635f83421bf059cd8111f180f0727128685bae4: 9, 0x7ffc57839b00206d1ad20c69a1981b489f772031: 9, 0xb279182d99e65703f0076e4812653aab85fca0f0: 10, 0xd6ae8250b8348c94847280928c79fb3b63ca453e: 9, 0xda35dee8eddeaa556e4c26268463e26fb91ff74f: 9, 0xfc18cbc391de84dbd87db83b20935d3e89f5dd91: 9 } } ~~~